پرش لینک ها

سازه نگهبان

همانطور که می دانید برای ساخت یک ساختمان احتیاج به خاکبرداری می باشد به منظور ساخت  زیر زمین ،پارکینگ و یا احداث کانال ها و … در هنگام خاک برداری باید سعی شود دیواره های گود قایم یا نزدیک به قائم باشد بار هایی و فشار هایی به دیواره های گود وارد می شود که ممکن است موجب ریزش آن شود به همین منظور برای مهار این بارها لازم است که در گود سازه نگهبان اجرا شود تا از تبعات منفی حین کار جلوگیری شود.

اجرای سازه نگهبان

همانطور که می دانید برای ساخت یک ساختمان احتیاج به خاکبرداری می باشد به منظور ساخت  زیر زمین ،پارکینگ و یا احداث کانال ها و … در هنگام خاک برداری باید سعی شود دیواره های گود قایم یا نزدیک به قائم باشد بار هایی و فشار هایی به دیواره های گود وارد می شود که ممکن است موجب ریزش آن شود به همین منظور برای مهار این بارها لازم است که در گود سازه نگهبان اجرا شود تا از تبعات منفی حین کار جلوگیری شود.

 اهداف برپایی سازه نگهبان

یکی از اصلی ترین هدف های برپایی سازه نگهبان در گود حفظ جان انسان ها است چه انسانهای داخل گود و چه انسان های خارج گود.

یکی دیگر از اهدافی که میتوان ذکر کرد حفظ مال است ، حفظ اموای داخل گود و اموال خارج گود به طور مثال برای اموال خارج گود می توان به ساختمان های اطراف اشاره کرد که با ساخت سازه نگهبان می توان از تخریب ناگهانی آنها جلوگیری کرد.

انواع احداث سازه نگهبان

·         مهار بندی (انکرینگ یا نیلینگ)

·         خرپا

·         تای بک

·         دیواره دیافراگمی

·         شمع کوبی

·         سپر کوبی

·         مهار متقابل

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه